Các Danh Hiệu

 1. 10

  Hoạt Động Đầu Tiên

  Đã có bài viết đầu tiên tại diễn đàn

 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 10

  Được Yêu Thích

  Được người khác thích khi viết bài có ý nghĩa

 4. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 6. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 7. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 8. 50

  Thành Viên Chính Thức

  Đã viết 50 bài viết được duyệt tại diễn đàn

 9. 50

  HOT

  Đã có 50 lượt người thích bài viết